1. Kupující je při nákupu povinnen provést prohlídku zboží tak, aby zjistil všechny vady, které při vynaložení veškeré odborné péče zjistit mohl, jak mu ukládá §427 Obchodního zákoníku.. Dále si musí zkontrolovat množství a druh kupovaného zboží, na pozdější reklamace v tomto směru nebude brán zřetel.

Na rozbalené zboží (porušená průhledná folie) se ze zákona nevztahuje 14ti denní lhůta na vrácení.

2. Na veškeré NOVÉ zboží je záruční lhůta 24 měsíců, na BAZAROVÉ zboží 6 měsíců, pokud není smluvními stranami sjednáno jinak ( např. záručním listem) . Reklamace na vady zboží musí být uplatněna v této záruční době, po jejím uplynutí právo kupujícího na uplatnění reklamace zaniká..

3. Právo z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího reklamací na provozovně nebo zasláním na adresu: Playback-games video, Aleš Herout, Havlíčkova 143, 50801 Hořice. Zboží zabalte tak aby bylo při přepravě dostatečně ochráněno.V případě že příjde balík poškozen nebude převzat. Rovněž neakceptujeme vrácení s boží s dobírkou.

4.  Při reklamaci je kupující povinen předložit doklad o koupi zboží ( paragon ) a uvést přesný popis vady věci, na základě čehož prodávající potvrdí písemně datum uplatnění reklamace, reklamovanou vadu a preferovaný způsob reklamace, má-li kupující možnost volby.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, ledaže se strany dohodly na dodání věci s vadou a oběma stranám je vada známá.V ostatních případech odpovídá prodávající kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí a v době dvanácti měsíců u použitého zboží. Prodávající neodpovídá za vady:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo to vyplívá z povahy věci

U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V rámci reklamace není zpravidla možné řešit následující problémy:

  • zakoupené zboží neodpovídá parametrům vašeho přehrávacího zařízení
  • Problémy s výkonem/padáním hry (kontaktujte prosím technickou podporu distributora hry)
  • Neplatný, nebo nefunkční aktivační klíč DLC, bonusového obsahu, nebo multiplayeru u bazarových her
  • Poškození zboží při přepravě – tuto reklamaci je nutné uplatnit při převzetí zboží od dopravce

V případě, že disk nelze načíst, zkontrolujte prosím jeho povrch. Pokud obsahuje pravidelné, zejména kruhovité poškrábání (hlavně u PS2 a X360 a DVD) je chyba na straně konzole. Zřejmě do ní bylo strčeno když byl disk v mechanice a došlo tak k poškrábání disku optikou. V takovém případě ztrácíte právo na záruku z důvodu mechanického poškození. Tento typ poškození opravujeme na profesionálním stroji na opravu disků - cena opravy je 50,-Kč + poštovné

5Reklamace bude vyřízena v nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě zaslání zboží počíná tato lhůta běžet dnem následujícím po doručení reklamovaného zboží. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Kupující má nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s reklamací pouze v tom případě, byla-li reklamace oprávněná.